MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

Básne pre radosť

Více
06. srp 2019 11:10 #131 napsal Róbert Štefunko
Modlitba za nás, za všetkých, ktorí slúžime Svetlu.

Ó Pane, nech Tvoja Láska nás ochraňuje a vedie do výšin,
aby sme žili tak, ako napísal Tvoj Syn Imanuel - Abdrushin.
Nech od seba odhodíme všetky malé pozemské priania,
Vznešený, nech je s nami milosť Tvojho požehnania.

Daruj nám silu, aby sme rozvíjali ušľachtilé cnosti,
nech sme ľuďmi, ktorí žijú v pravej dôstojnosti.
Aby sme rozvíjali nádherné duchovné dary,
nech naša iskra ako jasný plameň žiari.

Ó Pane, nech smieme byť ľuďmi, ktorí sú ušľachtilí,
aby sme smeli prijať zhora lúč svätej Božskej sily.
Nech celé naše bytie je ako nádherná, verná služba,
aby v nás žila po Božom Svetle pokorná túžba.

Daruj nám silu, aby sme podľa svätého Slova vždy žili,
nech smieme mať pomoci zo Svetla, v každej chvíli.
Aby sme boli pevní a stáli ako skala, v rozbúrenom mori,
nech tá túžba po Božom Svetle v nás ako plameň horí.

Aby sme smeli mať v sebe cit pravej pokory,
nech náš duch sa svätému Svetlu otvorí.
Daruj nám Pane silu, aby sme Ti smeli verne slúžiť,
nech si smieme sväté Božské požehnanie zaslúžiť.

Aby sme sa smeli úprimne radovať a tešiť zo života,
nech nás nahor smú sprevádzať láska a čistota.
Aby sme smeli vždy, v zbožnej úcte šepkať svätosť Tvojho mena,
nech nám Pane smieš darovať silu, z Tvojho večného prameňa.

Aby sme smeli vždy radostne žiť v prítomnosti,
nech rozvíjame dar pravej pokory a skromnosti.
A v modlitbe vďaky chceme spojiť svoje dlane,
nech Ti smieme verne slúžiť, ó Vznešený Pane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2019 11:13 #132 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne pre radosť
Nám všetkým.

Zo srdca prajem nám všetkým, aby sme nad sebou zvíťazili,
otvorme sa pre lúč sily a budeme mať pomoci, v každej chvíli.
Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí budú milí Pánu Bohu,
nech smieme vo stvorení splniť svoju úlohu.

Aby sme vždy radostne žili podľa Abdrushinovho Posolstva,
nech smieme usilovať do výšin, do nebeského kráľovstva.
Aby sme smeli dobrým chcením vyčistiť naše rúcha
a pozdvihli nahor, do svetlých výšin nášho ducha.

Aby sme s láskou rozvíjali duchovné cnosti
a žili ako ľudia, v ušľachtilej dôstojnosti.
Nech sa náš duch ako plameň rozhorí a Svetlu sa otvorí,
aby sme rozvíjali všetky cnosti, ale hlavne cnosť pokory.

Nech smieme v pokore prijímať Božie milosti,
aby sme sa sklonili pred Pánom v malosti.
Nech náš duch ako čistý a jasný plameň žiari,
a v pokore a s vďakou prijali od Pána dary.

Tieto dary, ktoré prijímame zhora, sú nádherné,
nech smieme slúžiť Svetlu, radostne a verne.
Aby sme vedeli prijímať v súde údery a rany,
nech sa nám smie v súde dostať záchrany.

Aby sme boli prebudení a nech nám, z nášho zraku spadne páska
a pochopíme, že i v tom najtvrdšom údere spočíva Božia Láska.
Veď len preto sú tu všetky choroby a aj bolesti,
aby sme nikdy nezišli z tej pravej, svetlej cesty.

Nech smieme byť pokorní a smieme uctievať Pána,
aby sme žili tak, aby sme sa dožili nového rána.
Prajem nám všetkým, aby sme žili ako znovuzrodení ľudia,
nech sa pod ranami súdu ešte mnohí hľadajúci prebudia.
Poděkovali: Luděk Moravec

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2019 11:17 #133 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne pre radosť
Báseň pre nás všetkých.

Aby sme boli ľuďmi, ktorí sú Pánu Bohu milí,
nech smieme prijať zo Svetla lúč svätej sily.
Aby sme Vznešenému pokorne a verne slúžili
a sväté Božské požehnanie si vždy zaslúžili.

Aby bola v nás po Božom Svetle veľká túžba,
náš život bude, ako modlitba a verná služba.
Aby sme v sebe rozvíjali cnosť pravej pokory,
náš duch sa svätému Svetlu úprimne otvorí.

Aby náš život bol jediným uctievaním Pána,
nech nás celý život sprevádza Božia ochrana.
Aby sme s dôverou pozdvihli k Bohu svoje zraky
a bude v nás pokora, vernosť a modlitba vďaky.

Naše duchovné iskry budú žiariť silou plameňa,
Pán nám daruje silu a Svetlo, z večného prameňa.
Aby sme mali v sebe lásku k Bohu, cit nádherný,
smieme Svetlu slúžiť a smieme byť naveky verní.

Aby sme prijímali sväté Božie milosti, s pokorou,
Slovo Abdrushina je pre nás najväčšou oporou.
Nech Svetlo Pána v našich životoch jasne žiari,
smieme v pokore prijímať požehnanie a dary.

Šírme okolo seba svetlo a lásku a splníme úlohu,
nech smieme usilovať k Svetlu, s túžbou po Bohu.
Aby sme sa stali nádherným, žiariacim vzorom,
odovzdáme svetlo a lásku všetkým živým tvorom.

Aby sme okolo seba šírili krásne, svetlé hodnoty,
smie byť s nami požehnanie svätej Božej dobroty.
Odovzdajme lásku a svetlo hľadajúcim ľuďom
a nech smieme prejsť víťazne Božím súdom.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2019 11:21 #134 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne pre radosť
Nech dni nášho života smú byť Svetlom požehnané.

Nech dni nášho života smú byť Svetlom požehnané,
smieme Bohu slúžiť a spojiť v modlitbe vďaky dlane.
Aby sme v pokore uctievali Pána, počas celého života,
nech nás do svetlých výšin sprevádzajú láska a čistota.

Smieme s dôverou pozdvihnúť k Svetlu svoje zraky,
nech náš život je, ako verná služba a modlitba vďaky.
Aby nás Svetlo sprevádzalo na našej životnej ceste,
Slovo Pána je v našom živote na najvyššom mieste.

Smieme napĺnať Božiu Vôľu, ku cti svätého Pána,
s túžbou po Svetle sa prebudíme do nového rána.
Smieme žiť, ako Bohu milí ľudia, ktorí Svetlu slúžia,
nech smieme byť ľuďmi, ktorí si požehnanie zaslúžia.

Prajem nám veľa síl zo Svetla, aby sme tak verne žili,
prijmeme v pokore sväté Božské pomoci, v každej chvíli.
Aby sme s Božou pomocou smeli dosiahnuť tento cieľ,
smieme byť nositeľmi Svetla, ako v Slove píše Imanuel.

Je to pre nás cieľ, ktorý je naozaj krásny a nádherný,
otvorme sa vrúcne Svetlu, smieme byť Svetlu verní.
Nech v našich životoch Svetlo Pána veľmi jasne žiari,
smieme radostne rozvíjať všetky krásne duchovné dary.

Smieme byť ľuďmi, ktorí vždy žijú v pravej dôstojnosti,
aby sme smeli rozvíjať všetky krásne ušľachtilé cnosti.
Prajem nám všetkým, nech máme zo Svetla podporu,
v Slove Abdrushina máme pomoci a aj veľkú oporu.

Smieme byť nositeľmi Svetla, ktorí budú ostatným vzorom,
nech smieme sprostredkovať silu Svetla všetkým tvorom.
Úprimne sa o to snažme a odovzdávajme svetlé hodnoty,
nech nám k tomu pomáha požehnanie Božskej dobroty.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes 25

Včera 44

Tento týden 178

Tento měsíc 1164

Celkem členů

952 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat