MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

Básne o Bohu

Více
05. srp 2019 15:53 #111 napsal Róbert Štefunko
Ó Pane, nech len Tebe smieme verne slúžiť.

Áno, nech len Tebe smieme verne a pokorne slúžiť,
aby sme si smeli sväté Božské požehnanie zaslúžiť.
Nech nás naplní po Svetle úprimná túžba,
aby celý náš život bol ako verná služba.

Nech Ťa smieme uctievať pokorne a radostne,
aby sme smeli mať na sebe rúcho slávnostné.
Len Ty si Najvyšší, ó Vznešený Pane,
v modlitbe vďaky spájame svoje dlane.

Nech Ti smieme slúžiť počas celého nášho života,
aby bola v nás túžba po Svetle, láska a aj čistota.
Nech smieme žiť v pokore, aby sme boli Tebe Pane, milí,
otvorme sa sile Svetla, budú s nami pomoci v každej chvíli.

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju svätú Lásku a dobrotu,
ďakujeme za Posolstvo Grálu, za jeho veľkú hodnotu.
Nech smieme ďakovať aj za Tvojich vznešených, svätých Synov,
usilujme sa o čistotu citov, myšlienok, slov a všetkých činov.

Aby sme podľa svätého Slova radostne žili
a Tebe, Vznešený Pane, vždy verne slúžili.
Nech sme sile Svetla vždy pokorne otvorení,
aby sme Ti s láskou slúžili, v celom stvorení.

Naša vďaka patrí len Tebe, Vznešený Stvoriteľ,
verne a pokorne Ti slúžiť, to nech je náš cieľ.
Pridajme sa k všetkým bytostným, ktorí Tebe verne slúžia
a ďakujeme za dar vedomého života, veľká je Láska Božia.

Nech sme na Zemi preto, aby sme usilovali do svetlých výšin,
aby sme smeli žiť tak, ako to napísal Imanuel - Abdrushin.
Rozvíjajme v sebe krásne duchovné dary a ušľachtilé cnosti,
aby sme Ťa smeli uctievať a velebiť na pravej pobožnosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. srp 2019 15:56 #112 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne o Bohu
Pane, Ty si Najvyšší a Najvznešenejší.

Áno, Ty si Najvyšší a Najvznešenejší, Svätý a Dokonalý,
aj keď sme my ľudia malí, len Tebe patria slová chvály.
Chceme Ťa uctievať a velebiť, chceme Tebe verne slúžiť,
aby sme si smeli Tvoje sväté požehnanie naozaj zaslúžiť.

Tebe chceme zasvätiť celý svoj život, v pokornej, vernej službe,
nech sa smieme pozdvihnúť k svetlým výšinám, v čistej túžbe.
Tebe patrí naša vďaka, Tebe, Vznešený Pane
a v modlitbe chceme spojiť svoje dlane.

Ďakujeme za všetky nádherné a krásne dary,
nech naša duchovná iskra veľmi jasne žiari.
Len Tvoji svätí Synovia sa smú priblížiť k Tvojej dokonalosti,
ďakujeme za všetky milosti a chceme sa skloniť v malosti.

Ó Pane, Ty si obrovské Svetlo a Sila, Ty si Bezbytostný,
chceme Ťa uctievať, nech máme na sebe šat slávnostný.
Nádherné dary a milosti si daroval pre nášho ducha,
chceme poctivým chcením vybieliť naše rúcha.

Nech sa smieme skloniť pred Tebou, skrze cit pokory,
nech sa náš duch v túžbe po Svetle jasne rozhorí.
Ty Pane, pokornému človeku daruješ silu, z večného prameňa
a chceme v modlitbe vďaky šepkať svätosť Tvojho mena.

Len pokorný človek v súde, s Tvojou pomocou zvíťazí,
vo vnútri je blažená radosť a v očiach sú šťastné slzy.
Šťastný je ten, ktorý Tvoju veľkosť tuší,
len láska k Tebe Pane, všetko zlé zruší.

Len Tebe, Pane patrí všetka úcta, vďaka a sláva
a Tvoju svätosť nedokážu opísať ani tieto slová.
Zostáva už len radosť a chceme po Tvojej blízkosti túžiť,
len ten človek, ktorý chce Tebe slúžiť, smie správne žiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. srp 2019 15:59 #113 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne o Bohu
Úcta k Pánu Bohu.

Úctu k Pánu Bohu máme prejavovať počas celého života
a cestou k Nemu je chcenie k dobru a vnútorná čistota.
Vznešený Pán je svätý a dokonalý,
nech k Nemu stúpajú slová chvály.

On je Najvyšší, Vznešený Pán je obrovské Svetlo,
človek, ktorý Mu slúži, ho najväčšie šťastie stretlo.
Nech k Pánovi stúpajú nahor modlitby a slová vďaky,
kto Ho citom uctieva a velebí, smie prežívať zázraky.

Boh je Svetlo, obrovská Sila, Pravda a Život,
On poslal svojich Synov do týchto temnôt.
Poslal Pána Ježiša Krista a Pána Imanuela,
nech smieme svoje rúcha vyčistiť do biela.

Aby sme smeli vyznávať svetlé hodnoty a oslobodiť sa od hmoty,
nech smieme Pánovi vyjadriť vďaku za veľkosť Jeho svätej dobroty.
Aby sme Pánovi smeli verne a radostne slúžiť,
nech si smieme Božské požehnanie zaslúžiť.

Je to nádherné, slúžiť a uctievať Pána v každej chvíli
a v pokore smieme prijať lúč svätej Božskej sily.
Uctievajme Pána radostným životom a aj na pobožnosti
a radostne rozvíjajme duchovné dary a ušľachtilé cnosti.

Aby sme podľa Posolstva Grálu radostne žili
a budeme ľudia, ktorí budú Pánu Bohu milí.
Usilujme o to, aby boli čisté naše city, myšlienky, slová a činy
a úprimným, dobrým chcením sa oslobodíme od každej viny.

Preto vďaka Ti, Pane, za Tvoju Lásku a za všetky dary,
nech naša duchovná iskra ako jasný plameň žiari.
Kto miluje Pána nadovšetko, ten Mu radostne ďakuje,
kto uctieva Pána radostným životom, ten sa raduje.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. srp 2019 17:03 #186 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne o Bohu
Túžba po Bohu.

Šťastný je ten človek, ktorý túži po Bohu,
prijme zhora silu, aby splnil svoju úlohu.
Šťastný je ten, ktorý po Ňom úprimne túži,
taký človek sa raduje, lebo Svetlu slúži.

Ten, ktorý túži po svätej Božej blízkosti,
ďakuje za všetky dary, ďakuje za milosti.
Radovať sa smie človek, ktorého naplní po Bohu čistá túžba,
život takého človeka je ako nádherná, pravá a verná služba.

Taký človek sa oslobodí od hmoty
a ďakuje za veľkosť Božej dobroty.
Táto nádherná túžba pozdvihne ducha do svetlých výšin,
len sa musí snažiť, aby žil tak, ako to napísal Abdrushin.

Bude v pokore prosiť o silu, aby dokázal podľa Slova žiť
a keď túži po Bohu, smie ho lúč Božej Lásky oblažiť.
Naplní ho túžba po Svetle a jeho iskra sa rozhorí,
bude rozvíjať cnosti, ale hlavne cnosť pokory.

Spojí svoje ruky v modlitbe vďaky a spojí svoje dlane,
v túžbe po Svetle a v pokore zašepká:"Vďaka Ti, Pane".
Potom budú po tvári stekať oslobodzujúce slzy,
taký človek s pomocou čistoty a lásky zvíťazí.

Potom v hlbokej pokore skloní svoje kolená
a bude velebiť svätosť Božského mena.
Taký človek si bude ceniť takéto krásne, nádherné chvíle,
bude sa radovať, bude ďakovať a otvorí sa svätej sile.

Bude po Bohu úprimne a vrúcne túžiť,
taký človek chce podľa Posolstva žiť.
Aj keď nás Pán Abdrushin - Imanuel vo svojom svätom Slove súdi,
kiež by ešte v súde našlo cestu k Svetlu veľa hľadajúcich ľudí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. srp 2019 17:08 #187 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne o Bohu
Boh je Pravečný.

Ó Pane, Ty si Pravečný, Svätý, Vznešený, len Ty si Život,
poslal si svojich Synov, aby priniesli Svetlo do temnôt.
Ty si obrovské Svetlo, Ty si obrovská sila,
ten, kto sa otvorí Svetlu, toho sila oblažila.

Aj keď musíme ešte všetci žiť na Zemi, v tejto hmote,
vieme o Tvojej svätej Láske, vieme o Tvojej dobrote.
Ten, kto to vytuší, mu po tvári stekajú slzy,
kto sa odovzdá do Vôle Božej, ten zvíťazí.

Cesta k Tebe Vznešený Pane, je dobré chcenie a vnútorná čistota,
ďakujeme za Tvojich Synov, ktorých si poslal z pravečného Života.
V pravom poznaní Boha spočíva to najvyššie šťastie,
Ó Pane, nech naša láska k Tebe každý deň rastie.

Tvoja Láska a dobrota sa nedá opísať slovami na papieri,
kto Teba miluje nadovšetko, s ostatnými bude žiť v mieri.
Ty si Pravečný, od počiatku, až naveky,
len Tebe jedinému patrí modlitba vďaky.

Chceme v pokore pred Tebou skloniť svoje kolená
a vo vrúcnej modlitbe šepkať svätosť Tvojho mena.
Len Tebe patrí všetka sláva, len Tebe chceme slúžiť,
nech je v nás pokora, nech smieme po Svetle túžiť.

Ó Vznešený Pane, Ty si Svetlo, Láska a Život a my sme malí ľudia,
nech smieme žiť tak, nech sa v nás všetky krásne cnosti prebudia.
Tvoja svätá Láska a dobrota celým stvorením prúdi
a Tvoj svätý Syn Imanuel nás vo svojom Slove súdi.

Nech sa smieme v pokore otvoriť pre lúč svätej sily,
aby sme Svetlu verne slúžili, aby sme boli Bohu milí.
Nech v modlitbe vďaky smieme spojiť svoje dlane,
len Ty si Pravečný, Vznešený a Svätý ó Pane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. srp 2019 17:12 #188 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne o Bohu
Ó Pane, ďakujeme za Tvoju Lásku a dobrotu.

Ďakujeme za Tvoju Lásku a dobrotu, Vznešený Pane,
nech smieme v modlitbe vďaky spojiť svoje dlane.
Aby sme smeli žiť tak, nech si smieme požehnanie zaslúžiť,
nech smieme byť pokorní a len Tebe chceme verne slúžiť.

Pane, v Slove Tvojho Syna Imanuela spočíva najväčšia hodnota,
svätá a veľká je Tvoja Láska a svätá a veľká je Tvoja dobrota.
A my, my sme nesmierne nepatrní a aj veľmi malí,
nech len Tebe patria naše modlitby a slová chvály.

Ty Pane, si Vznešený, Svätý a Bezbytostný,
nech máme na sebe čistý šat slávnostný.
Kto Tebe ďakuje s pokorou, toho smie lúč Svetla oblažiť,
Tebe Pane ďakujeme a chceme podľa Slova verne žiť.

Tvoja Svätá, obrovská Láska prúdi do celého stvorenia,
blažení sú tí ľudia, ktorí sa podľa Posolstva zmenia.
Nepochopiteľná je veľkosť a sila Tvojej svätej dobroty,
nech smieme žiť tak, aby sme sa oslobodili od hmoty.

Ďakujeme Ti, za Tvoju dobrotu a za Tvoju svätú Lásku,
veď Sväté Slovo obsahuje odpoveď na každú otázku.
Nech náš duch sa v modlitbe vďaky so Svetlom spája,
aby sme žili tak, nech naša cesta vedie nahor, do raja.

Ďakujeme za Tvojich Synov, ktorí prišli z Pravečného Života,
nech je v nás úprimná pokora, dobré chcenie, láska a čistota.
Ďakujeme za všetky pomoci a za Tvoje Svetlo,
kto Tebe slúži, toho najväčšie šťastie stretlo.

V posvätných chvíľach človek blízkosť Vznešeného Boha tuší,
kto sa Svetlu otvorí, vie, že čistá láska všetko zlé navždy zruší.
Ďakujeme Ti, ó Pane, za Tvoju Lásku a za Tvoju dobrotu,
nech Tvoje Sväté Slovo nás smie viesť k večnému životu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes 47

Včera 48

Tento týden 151

Tento měsíc 1066

Celkem členů

951 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat